Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je samostalni organ Društva. Članove Nadzornog odbora bira Skupština sa mandatom od četiri godine, koji mogu biti birani ponovo. Nadzorni odbor ima pet članova, koji iz svog sastava bira predsjednika. Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da kontroliše poslovanje Društva, a naročito da prati donošenje i sprovođenje Statuta i drugih opštih akata, da prati materijalno i finansijsko poslovanje Društva, kao i namjensko i racionalno korišćenje sredstava Društva.

Jelena Barbarez

Predsjednik Nadzornog odbora

Podružnica Banja Luka

Vesna Pejić - Pješčić

Član nadzornog odbora

Podružnica Trebinje

Mira Kikić

Član nadzornog odbora

Podružnica Doboj

Vera Šešlija

Član nadzornog odbora

Podružnica Istočno Novo Sarajevo

Sanja Mihajlović

Član nadzornog odbora

Podružnica Bijeljina