Geodetski fakultet i škole

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet predstavlja jedinu visokoškolsku ustanovu za obrazovanje geodetskog kadra na teritoriji Republike Srpske.
Osnovan je odlukom Vlade Republike Srpske od 13. 09. 1995. godine (“Službeni glasnik” broj 18/95) koja je imenovala Privremeni savjet Arhitektonsko-građevinskog fakulteta koji je konstituisan 09. 04. 1996. godine. Tada je za v.d. dekana Fakulteta izabran prof. dr Vladimir Lukić, te se pristupilo izradi normativnih akata i prijemu radnika. Prvi konkurs za prijem novih studenata raspisan je u šk. 1996/97. godini u okviru Univerziteta u Banjoj Luci. Na Studijski program Geodezija prva generacija studenata upisana je šk. 2006/07. Društvo geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske je jedan od inicjatora za osnivanje Studijskog programa geodezija na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

JU Građevinska škola u Banja Luci obrazuje učenike građevinske struke više od sedam decenija. Priča o školi počinje još davne 1939. godine, kada je u sklopu Tehničke škole osnovan arhitektonsko-građevinski odsjek. Današnji naziv škola dobija 1978. godine. Te iste godine uvodi se smjer geodetski tehničar-geometar. Tokom četiri godine, koliko traje srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje geodetski tehničar, učenici imaju priliku da pohađaju časove stručno-teorijske nastave. Stručni predmeti koji se izučavaju su: Geodezija, Primijenjena geodezija, Praktična nastava, Katastar zemljišta i agrarne operacije, Fotogrametrija, Geodetski planovi i Primjena računara. JU Građevinska škola je redovan učesnik Republičkog takmičenja geodetskih i građevinskih škola Srbije. Učenici geodetskog smjera su ostvarivali značajne rezulate u disciplini Geodetska mjerenja i računanja, tokom prethodnih godina.

Geodezija i građevinarstvo je program u okviru Srednjoškolskog centra Prijedor. Škola je osnovana 1972. godine a osnivač je SO Prijedor. Škola je funkcionisala pod nazivom Mješovita škola u sastavu Tehničkog školskog centra (TŠC) do 1.9.1977 godine. Od 01.9.2015 godine škola nosi naziv JU “SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR”.