Upravni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor je organ Skupštine, koji upravlja Društvom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, a predstavlja ga predsjednik.
Članove Upravnnog odbora bira Skupština Društva sa mandatom od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
Upravni odbor ima devet članova, i iz reda svojih članova bira predsjednika, potpredsjednika i sekretara Društva.

Tatjana Sarajlić

Predsjednik

Podružnica Banja Luka

Saša Radosavljević

Član upravnog odbora

Podružnica Banja Luka

Nikola Babić

Član upravnog odbora

Podružnica Banja Luka

Momčilo Fržović

Član upravnog odbora

Podružnica Trebinje

Vladica Zečević

Član upravnog odbora

Podružnica Prijedor

Milan Simić

Član upravnog odbora

Podružnica Bijeljina

Božo Kakuća

Član upravnog odbora

Podružnica Istočno Novo Sarajevo

Jelena Džigumović

Član upravnog odbora

Podružnica Doboj

Nikola Ristić

Član upravnog odbora

Podružnica Doboj