Dostavljeni komentari i prijedlozi za izmjenu Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe
Dostavljeni komentari i prijedlozi za izmjenu Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe

Dostavljeni komentari i prijedlozi za izmjenu Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe

S obzirom na to da je u toku izrada Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe, te da je radni tekst ovog pravilnika objavljen na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju radi mogućnosti uvida u isti i dostavljanja primjedbi i sugestija, Društvo geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske, dana 30.11.2023. godine, dostavilo je stručne primjedbe, u korist preciznijeg i efikasnijeg Pravilnika, a na osnovu stečenog iskustva, te kao strukovna organizacija i relevantan predstavnik geodetske struke.

Sve primjedbe i komentari koji su dostavljeni Ministarstvu odnose se na uključivanje geodetske struke u ovu oblast na respektabilniji način, npr. da se uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže Elaborat o izvršenom geodetskom snimanju izvedenog objekta i posebnih dijelova objekta izrađen od strane ovlaštene geodetske organizacije ili Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (Uprave) u skladu sa posebnim Zakonom i Elaborat o izvršenom geodetskom snimanju podzemnih instalacija izrađen od strane ovlaštene geodetske organizacije ili Uprave u skladu sa posebnim Zakonom, sa Potvrdom izdatom od strane Uprave.

Takođe, predloženo je da se u Komisiju za tehnički pregled, pored do sada definisanih lica sa licencama dodaju i lica koja posjeduju geodetsku licencu 1. reda, izdatu od strane Uprave, na osnovu Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.

Takođe je dat prijedlog da se ovaj podzakonski akt uvrsti i obavezno dostavljanje Zapisnika o geodetskom iskolčenju objekta, Zapisnika o geodetskom snimanju i kontroli usklađenosti položaja temelja sa odobrenom tehničkom dokumentacijom, kao i Zapisnici o geodetskom snimanju i kontroli usklađenosti pojedinih etaža i posebnih dijelova objekta sa odobrenom tehničkom dokumentacijom od strane investitora, odnosno izvođača.

Predloženo je i da se doda da se pregledom položaja i osnovnih dimenzija objekta provjerava i Ažurna katastarsko-vlasnička dokumentacija i njena usklađenost sa odobrenom tehničkom dokumentacijom i građevinskom parcelom definisanom sprovedbenom planskom dokumentacijom, kao i položaj izgrađenog objekta i posebnih dijelova objekta.

Društvo geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske ostaje otvoreno za saradnju i dijalog sa nosiocima izmjena kako bi se postigla najbolja moguća formula unaprijeđenja ovog Pravilnika.

Tatjana Sarajlić Predsjednik

Dostavljeni komentari i prijedlozi za izmjenu Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.